Onze school

Op de Elimschool gaan we uit van het principe; eerst relatie dan prestatie, het kind staat dan meer centraal dan de leerstof. Ons onderwijs speelt zoveel mogelijk in op de individuele verschillen tussen de leerlingen. Pas dan kan het onderwijs op onze school voor Speciaal Basisonderwijs effectief zijn en optimale ontplooiingskansen geven aan kinderen. De leerlingen hebben dus meer individuele begeleiding nodig. Onze organisatie is daarop afgestemd. Elk kind werkt zoveel mogelijk op eigen niveau. Om de instructietijd zo effectief mogelijk te laten zijn, wordt vaak in niveaugroepen en groepsdoorbrekend gewerkt.  Het niveau waarop een kind kan presteren is ook afhankelijk van het niveau waarop een kind sociaal functioneert, de weerbaarheid van het kind, etc. Dit is één van de redenen dat er een aantal groepen zijn die niet meedoen bij groepsdoorbrekend werk.

Een duidelijke uitleg is de basis voor onze lessen. We sluiten aan op het niveau dat past bij de leerling. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben krijgen dat zoveel mogelijk. Naast het leren (cognitief) helpen we leerlingen ook om hun werkhouding en executieve functies te ontwikkelen. Dat betekent dat de leerling leert om gemotiveerd, geconcentreerd, gestructureerd en zelfstandig te werken. Een goede werkhouding is van groot belang om succes te hebben in het vervolgonderwijs.

Voor leerlingen die vooral baat hebben bij praktisch leren hebben we een zogenaamde routegroep ingericht. Deze leerlingen krijgen veel praktische lessen om zo de bijpassende theorie beter te kunnen begrijpen en toepassen.

Elimschool Rijssen

Groepen

De groepsgrootte varieert jaarlijks. Dat is vooral afhankelijk van de groepssamenstelling. We streven naar een maximale groepsgrootte van 16/18. Veel groepen zijn in de praktijk kleiner. 

Op dit moment zijn er 9 groepen. Ons leerlingenaantal schommelt jaarlijks tussen de 100 en 120.

Wij noemen de groepen Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw, en die zijn genummerd van 1-5.

Het zijn de zogenaamde stamgroepen, daarnaast kennen wij voor de vakken rekenen en lezen niveaugroepen.

Elimschool Rijssen

Ons motto

Een oase op
weg naar verdere
ontwikkeling

Dit vertalen wij concreet in de volgende missie:

SBO Elimschool ondersteunt en begeleidt leerlingen op hun weg naar zelfontplooiing, dit doen we op basis van christelijke waarden en normen. Wij willen kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs bieden dat past bij hun mogelijkheden en ondersteuningsbehoeftes; zodat kinderen zich zo volledig mogelijk kunnen ontwikkelen naar wat binnen hun potentie ligt. We kijken vanuit de individuele onderwijsbehoeftes van kinderen hoe en waar het meest passende onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Wij werken vervolgens met de
volgende overtuiging en kernwaarden
Verbonden

We weten ons verbonden met leerlingen, ouders en personeel zoals de God van de Bijbel zich verbonden heeft aan ons. Die verbondenheid heeft God vooral laten zien in het leven, de dood en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus.

Liefde, geduld, respect, waardering, verdraagzaamheid en vergeving zijn voor ons begrippen waarnaar we sterk streven in de dagelijkse omgang met elkaar. Onze grondhouding; betrokkenheid is sterk ontwikkeld en we nemen daarom iedereen serieus.

Elimschool Rijssen | Verbonden
Elimschool Rijssen | Betrouwbaar
Betrouwbaar

We zijn eerlijk en te vertrouwen in ons handelen. We zijn transparant en open in de communicatie naar leerlingen, ouders en als personeel onderling. We mogen aangesproken worden op ons handelen en zullen anderen ook aanspreken op gemaakte afspraken. We stellen ons oordeel uit en zoeken naar de onderliggende waarden.

Ontwikkelen

We stáán gewoon voor goed onderwijs. In een fijne leer- en werkomgeving blijven we onszelf ontwikkelen en zetten we ons in voor de ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het woord. Nieuwsgierig zijn hoort bij onze ontwikkelingen en die van de leerlingen.

We geven passend onderwijs aan elke leerling die bij ons zit, we zien en we onderzoeken hun mogelijkheden en vinden samen oplossingen, ook als die extra aandacht van ons vragen en zelfs buiten de comfortzone liggen.

Ook zien we als opdracht dat we ouders en verzorgers helpen bij de ontwikkeling van hun kind.

Elimschool Rijssen | Ontwikkelen
Onze school kenmerkt zich door: